آنالیز بها و پیشنهاد قیمت ابنیه

نـرم افـزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس فهرستبهای ابنـیــه سال 99 

+ نرم افزار متره و برآورد + لیستوفر + محاسبه حمل مصالح + محاسبه تعدیل

((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای ابنیـه سال1397)) 

 

-  نرم افزار  تجزیـه بـها و پیشنهاد قیمت برای ردیفهای فهرستبهای ابنیـه سالهای 97و 98 و 99

 

      ...  بــه هـمـراه  ...

 

 -  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل + خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنیه سالهای 97و 98و 99

 -  نرم افزار تهیه مشخصات آرماتورها (لیستوفر)

 -  نرم افزار محـاسـبه تعـدیـل آحـادبـها برای رشتـه ابنـیـه

 - فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال97 

 (دستمزد نیروی انسانی نرخ ماشین آلات و ابزار نرخ مصالح)

 - فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال98 

 (دستمزد نیروی انسانی نرخ ماشین آلات و ابزار نرخ مصالح)

- فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال99 

 (دستمزد نیروی انسانی نرخ ماشین آلات و ابزار نرخ مصالح)

 -  نرم افزار محاسبه بهای حمل مصالح برای ردیفهای فصل28 فهرستبهای ابنیه

 

 

 

ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را دانلود نمائید:

نـرم افـزار تجـزیـه بـهای فهـرستبـهای ابنـیـه سـال 1399 


ForkPlayer ForkPlayer