نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه

مطلب ثابت!


نــرم افــزار جــامـع
تهیـه و تنـظیـم جـداول مستـنـدات

لایــحـــه تـاخـیـــرات پـــروژه
و
محــاسبـه مـدت زمــان تـاخـیــرات مـجــاز 
و
تـرسیــم نـمــودار گـانــت

و هـمـپــوشـانـی زمـانی تـاخیـراتجداول ثبت اطلاعات، طبق ماده30 شرایط عمومی پیمان و به شرح ذیل تدوین گردیده اند:

  • فصل اول: تغییر مبلغ پیمان و افزایش مقادیر
  • فصل دوم: تغییرات نقشه ها
  • فصل سوم: تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ نقشه ها، دستورکارها و تحویل مصالح
  • فصل چهارم: تاخیر در تحویل مصالح با حواله کارفرما
  • فصل پنجم: حوادث قهری و کشف اشیاء عتیقه
  • فصل ششم:  محدودیت ورود مصالح (طبق بند "د" ماده 20)
  • فصل هفتم: تعلیق پروژه (طبق ماده 49)
  • فصل هشتم: تغییر در قوانین و مقررات
  • فصل نهم : گزارش میزان کل تاخیرات مالی
  • فصل دهم: سایر مواردی که خارج از قصور پیمانکار می باشد

لـیـنـــک دانـلـــود :

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود